Przedmiar

Przedmiar to opracowanie określające rodzaj, sposób wykonania i ilość robót konkretnego zadania, stworzone przed jego realizacją.

Przedmiarowanie stosuje się jako pierwszy etap wykonywania kosztorysu.Normowe zasady przedmiarowania określone są dla wielu dziedzin, w zestawieniach nakładów rzeczowych, stanowiących bazę normową dla kosztorysowania.

Dopełnieniem dla przedmiaru jest obmiar. Obmiar wykonywany jest dla istniejących obiektów na podstawie odpowiednich pomiatrów których wynik jest podstawą przyjęcia ilości obmiarowej danej pozycji obmiaru. Przedmiar wykonywany jest przed rozpoczęciem ich realizacji. Oznacza to, iż wykonywany może być tylko na podstawie określonej bazy technicznej, tj. dokumentacji technicznej, założeń i danych wyjściowych do projektowania i kosztorysowania, ewentualnego projektu technologii robót, i innych analiz, opracowań oraz dokumentów. Nie ma oczywiście w tym przypadku możliwości wykonania pomiarów; obiekt fizycznie jeszcze nie istnieje.

Jak wyżej zaznaczono bazę normową stanowią odpowiednie zestawienia nakładów rzeczowych. Są to np.

  • KNR: Katalog Nakładów Rzeczowych
  • KSNR: Katalog Scalonych Nakładów Rzeczowych
  • KNNR: Kosztorysowe Normy Nakładów Rzeczowych
  • i inne.

Katalogi określają szczegółowo sposób wyznaczania ilości poszczególnych robót, wyodrębnianych z całości zadania, na podstawie bazy technicznej, i zapisywanej w kolejnej pozycji przedmiarowej. Oprócz ilości robót, w przedmiarze robót podaje się również podstawę dokonania obliczeń, tj. oznaczenia konkretnego katalogu nakładów i numeru tabeli oraz pozycji w tabeli lub innej zastosowanej podstawy przedmiarowania.

Jak na wstępie podano przedmiar, oprócz rodzaju i ilości robót, precyzuje także sposób ich wykonania. Ma on bowiem istotne znaczenie technologiczne i kosztowe. Jest niezbędny w procesie tworzenia kosztorysu oraz planowania realizacji zadania.